§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Scandi Poster, dostępny pod adresem internetowym www.scandiposter.pl, prowadzony jest przez Annę Drezner-Gajak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7732368045 REGON 362768143, z siedzibą ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail: info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7732368045 REGON 362768143, z siedzibą ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail: info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.scandiposter.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies oraz obsługi JavaScript.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta i jest bezpłatne. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych (w tym numeru telefonu) umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (w opcji „gość”).
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w formularzu newslettera u dołu strony Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu przycisku „Zapisz mnie”. Obowiązkowo Klient powinien kliknąć pole o akceptacji Polityki prywatności i zgodzie na przesyłanie informacji handlowych drogą e-mail. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego fakultatywnego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na newsletter. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, np. pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sklep prowadzi na stronie Blog gdzie publikuje artykuły branżowe. Klient ma prawo dodać komentarz pod artykułem. W tym celu podaje swój pseudonim (publikowany na stronie), e-mail i treść komentarza. Sklep zastrzega moderację komentarzy przez ich opublikowaniem i odmowę publikacji gdy komentarz naruszających Regulamin lub przepisy prawa.
 7. Klient może dokonać oceny Produktu przez wybranie opcji „Opinia” przy danym Produkcie, wpisaniu swojego imienia, oceny w gwiazdkach od jednej do pięciu oraz treści opinii. Sklep zastrzega moderację opinii przez ich opublikowaniem i odmowę publikacji gdy opinii naruszających Regulamin lub przepisy prawa.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych tj. adres e-mail, imię i nazwisko, hasło bezpieczeństwa oraz zaakceptowanie zasad przetwarzania danych osobowych i warunków handlowych Regulaminu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Założenie Konta może się odbyć także przez wykorzystanie logowania do kont Google lub Facebook.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub za pośrednictwem integracji adresu e-mail Klienta z portalem Facebook lub Google.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dzięki posiadaniu Konta Klient będzie miał dostęp do historii swoich zamówień i płatności oraz łatwy i szybki dostęp do składania Zamówień.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), podać numer telefonu, pod którym Klient lub osoba odbierająca przesyłkę będzie dostępna w czasie dostarczenia przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4,
 2. kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”. Sklep umożliwia składanie Zamówień w oparciu o indywidualne specyfikacje (np. inne wymiary Produktu niż standardowe oferowane w Sklepie). Aby dokonać takiego Zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem na e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia warunków sprzedaży. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia indywidualnego to 1-2 dni robocze.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne
  4. Płatność kartą płatniczą poprzez serwis transakcyjny PayPal
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail przez Klienta w Formularzu zamówienia, przez co Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie zostanie dostarczone do Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy w wybranej metodzie.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz na terenie wybranych krajów Europy, tj. Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Włochy.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za dostarczenie przesyłki pod inny adres niż podany na etykiecie adresowej, brak kontaktu kuriera przed dostarczeniem przesyłki itp. przez przewoźnika wybranego przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia. Wszelkie niedogodności powstałe w wyniku nieodpowiedniego sposobu dostarczenia przesyłki przez przewoźnika Klient zobowiązany jest rozwiązywać we własnym zakresie i nie ma prawa do reklamacji usług przewoźnika u Sprzedawcy. Sprzedawca w/w sytuacji nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji/zwrotu produktów czy zwrotu należności za wartość zamówienia Klientowi.
 10. W przypadku otrzymania przez Klienta uszkodzonego towaru w wyniku uszkodzenia przesyłki należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, który zawsze jest chętny do pomocy i wskaże możliwe rozwiązania w/w sytuacji.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest niemożliwy.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail zwroty@scandiposter.pl Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, kwotę w wysokości zwracanego Produktu.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieodebrania przesyłki ze zwracanym Produktem po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, co narazi Klienta na odpowiedzialność odszkodowawczą za brak terminowego zwrotu Produktu.
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu
  7. Zwracane Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz uszkodzeń
  8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzn. zamówienie indywidualne)
  2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient (będący zarówno Konsumentem jak i Przedsiębiorcą) ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail info@scandiposter.pl
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Anna Drezner-Gajak, ul. Bacciarellego 54bc/4, 51-649 Wrocław, o ile Strony w ramach porozumienia nie uznają inaczej.
 7. Reklamacje związane związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Klient może składać na przykład: pisemnie na adres Sklepu, w formie elektronicznej na e-mail Sklepu. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Sklepu; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klient a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@scandiposter.pl.
 2. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie ogólnym dot. przetwarzania danych osobowych (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Sklep informuje, iż odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty współpracujący ze Sprzedawcą w celu dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji, podmioty odpowiedzialne za hosting.
 4. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe Klientów nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
 5. Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu kontaktowego
  4. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  5. Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  6. W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 6. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji Zamówienia lub skorzystania z innych funkcjonalności Sklepu (np. kontakt przez formularze elektroniczne lub subskrypcja newslettera).
 7. Podczas korzystania ze Sklepu przez Klienta, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych, w tym poprzez zbieranie zanonimizowanych danych przez systemy śledzące użytkowników (Google Analytics, Hotjar, Yandex, Pixel Facebooka itd.). Więcej informacji zawiera Polityka cookies stosowana w Sklepie.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
 9. Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.
 10. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej Sklepu. Klientowi, którego ochrona praw osobowych została naruszona ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym SSL(Secure Socket Layer) a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 12. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z innych usług w Sklepie.
 13. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do podmiotów z państw trzecich, a to w związku z korzystania przez Sklep z tzw. narzędzi śledzących oferowanych przez podmioty z siedzibą poza UE. Jednakże przekazanie danych odbywa się z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Więcej informacji zawiera Polityka cookies stosowana w Sklepie.

§ 13 Opinie w Sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 14 Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Sklepu (komunikaty techniczne), zmian w Regulaminie lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta posiadającego Konto w Sklepie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w formie e-mail.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia RODO.

Załączniki

 1. Formularz zwrotu Przemiotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy