§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Annę Drezner-Gajak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7732368045 REGON 362768143, z siedzibą ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail: info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania z usług i treści cyfrowych udostępnianych w ramach Newslettera.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 2. Klient - podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej.
 3. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
 4. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi.
 5. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych.
 6. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7732368045 REGON 362768143, z siedzibą ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail: info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Uslugodawcę pod adresem internetowym www.scandiposter.pl
 8. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych ze Sklepem.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
  1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari),
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx).
 4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany. Informacja zostanie przekazane także w przypadku, gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. W ramach Newslettera udostępniane są informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Sklep, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych i nadchodzących promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach.
 3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. plik jpg/pdf z darmowym plakatem), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
 4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§ 5 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera można uzyskać:
  1. nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie adresu e-mail Klienta, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych
  2. odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zakup dostępu do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1 adres e-mail. Koszt treści cyfrowej ustalany jest indywidualnie w zależności od jego wartości, natomiast kwota jest nie mniejsza jak 100 złotych brutto.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej Klient zobowiązany jest do:
  1. podania swoich danych osobowych w udostępnionym formularzu zapisu,
  2. zaakceptowaniu Regulamin newslettera,
  3. potwierdzeniu swojego adres e-mail podanego w formularzu zapisu.
 3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
  1. wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),
  2. z chwilą akceptacji Regulaminu newslettera i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
 4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
 5. Klient ma prawo do tego, aby korzystać z otrzymanych treści cyfrowych tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Oznacza to, że zabronione jest: 
  1. udostępnianie subskrybowanych treści jakimkolwiek innym osobom,
  2. dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera w każdym momencie, jeżeli dojdzie do naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu Newslettera.

§ 6 Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym.
 2. Klient może rozwiązać umowę korzystając z jednej z poniższych opcji:
  1. kliknąć przycisk “Wypisz się z newslettera”/ „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny
  2. skontaktować się z Usługodawcą w celu rozwiązania Umowy.
 3. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku niedostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

§ 8 Reklamacja

 1. Klient może złożyć reklamację na nieprawidłowe świadczenie zamówionych Usług.
 2. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania doprowadzenia do zgodności z umową
  2. złożenie oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej)
  3. odstąpienie od umowy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej można przesłać drogą pocztową na adres Usługodawcy podany w §1 lub drogą elektroniczną na adres info@scanidposter.pl
 4. Do każdej złożonej reklamacji Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuję się do złożonej przez Klienta reklamacji, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klient a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10 Dane osobowe oraz pliki cookies

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności Sklepu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z tym dokumentem.
 2. Zasady wykorzystania plików cookies oraz innych technologii znajdują w Polityce Plików Cookies Sklepu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z tym dokumentem.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 • Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
  3. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  4. skorzystanie z platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr), służącej rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia RODO.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023.