§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Služby a digitální obsah zpřístupněný v rámci Newsletteru poskytuje Anna Drezner-Gajak podnikající pod názvem DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, zapsaná v Centrálním registru ekonomických činností a informací vedeném Ministerstvem hospodářství, NIP 7732368045 REGON 362768143, se sídlem na adrese ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail:
 2. info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Obchod a definují pravidla využívání služeb a digitálního obsahu zpřístupněného v rámci Newsletteru.

§ 2 Definice

 1. Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu s Poskytovatelem služby za účelem, který přímo nesouvisí s její ekonomickou/profesní činností.
 2. Zákazník - subjekt, který uzavřel s Poskytovatelem služby Smlouvu o přístupu k Zpravodaji, včetně poskytnutí služby a/nebo digitálního obsahu.
 3. Digitální obsah -
 4. data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě (např. e-kniha, jiné materiály ve formátu pdf, audio/video).
 5. Služba - služba nebo digitální obsah nebo zboží s digitálními prvky.
 6. Digitální služba - služba,
 7. která umožňuje zákazníkovi vytvářet, zpracovávat, uchovávat nebo zpřístupňovat data v digitální podobě, nebo služba, která umožňuje sdílení dat v digitální podobě, která byla nahrána nebo vytvořena zákazníkem nebo jinými uživateli služby, nebo jiné formy interakce s využitím takových dat.
 8. Poskytovatel služby - fyzická osoba podnikající pod názvem DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, zapsaná v Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.
 9. Gospodarczy vedené ministrem odpovědným za ekonomiku, NIP 7732368045 REGON 362768143, se sídlem na adrese ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wrocław, e-mail:
 10. info@scandiposter.pl, tel. 72 44 555 88.
 11. Obchod - internetový obchod provozovaný Poskytovatelem služeb na adrese www.scandiposter.pl
 12. Newsletter - služba poskytovaná elektronickou formou, spočívající v zasílání zpráv týkajících se nejdůležitějších informací souvisejících s Obchodem.

§ 3 Technické požadavky

 1. Poskytovatel služeb prohlašuje, že veřejný charakter internetu a využívání služeb poskytovaných elektronicky může být spojen s rizikem získání a pozměňování údajů Zákazníků neoprávněnými osobami, proto se doporučuje používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik.
 2. Poskytovatel služeb nikdy nepožaduje po Zákazníkovi, aby mu v jakékoliv formě sdělil Heslo.
 3. Pro přihlášení k odběru Newsletteru nebo pro objednání placeného přístupu k Newsletteru je nutné mít aktuální verzi webového prohlížeče podporovaného výrobcem s přístupem k internetu (např.
 4. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) a aktivní e-mailový účet.
 5. Pro využívání Newsletteru, včetně poskytovaných služeb a digitálního obsahu, je nutné mít:
  1. aktuální verzi webového prohlížeče podporovaného výrobcem s přístupem k internetu (
  např.
  1. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
  ,
  1. aktivní e-mailový účet,
  2. aktuální nástroj/program podporující elektronické soubory ve formátu, ve kterém je digitální obsah dodáván (např. ve formátu *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx).
  Pokud
 6. jsou k využívání Zpravodaje včetně poskytovaných služeb a digitálního obsahu nutné další technické požadavky, bude o nich zákazník informován. Informace budou poskytnuty také v případě, že jsou nutné aktualizace nutné k tomu, aby služby a digitální obsah byly kompatibilní se Smlouvou.

§ 4 Obecné informace

 1. Newsletter včetně poskytovaných služeb a digitálního obsahu je zasílán na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
 2. Newsletter poskytuje
 3. marketingové a obchodní informace o produktech a službách nabízených Obchodem, jakož i informace o nových příspěvcích na blogu nebo materiálech sdílených na sociálních sítích, slevách, aktuálních a nadcházejících akcích, bonusech, bezplatných a placených akcích.
 4. Pokud je v rámci Newsletteru zpřístupněn digitální obsah (např.
 5. jpg/pdf soubor s bezplatným plakátem), můžete k němu přistupovat způsobem uvedeným v e-mailu (např. kliknutím na aktivní odkaz uvedený v e-mailu, stažením přílohy přiložené ke zprávě).
 6. Vzhledem k tomu, že e-mailové programy často považují zprávy zaslané z poštovních programů za SPAM, doporučujeme přidat poskytovatele služeb do seznamu důvěryhodných příjemců.

§ 5 Zásady uzavírání smlouvy a získávání přístupu k Newsletteru

 1. Přístup ke Zpravodaji lze získat:
  1. bezplatně - přihlášením se k odběru Zpravodaje a poskytnutím e-mailové adresy, jména nebo jiných osobních údajů Objednatele požadovaných v přihlašovacím formuláři pro marketingové/obchodní účely
  2. placeně - bez přihlášení se k odběru Zpravodaje, tj. zakoupením přístupu k digitálnímu obsahu, který je
  v rámci Zpravodaje
  1. bezplatně zpří
  stupněn.
  1. Pro provedení nákupu kontaktujte poskytovatele služeb na e-mailové adrese uvedené v §1.
  1. Cena digitálního obsahu je stanovena individuálně v závislosti na jeho hodnotě, nejméně však 100 PLN hrubého.
  Pro přihlášení k
 1. odběru Newsletteru a získání přístupu ke službě/digitálnímu obsahu je Klient povinen:
  1. poskytnout své osobní údaje v poskytnutém přihlašovacím formuláři,
  2. přijmout Podmínky odběru Newsletteru
  ,
  1. potvrdit svou e-mailovou adresu uvedenou
  v přihlašovacím formuláři.
 2. S
 3. mlouva o poskytování služby přístupu k digitálnímu obsahu je uzavřena na dobu neurčitou po:
  1. zobrazení potvrzení o odběru Newsletteru Zákazníkovi (v případě bezplatného přístupu
  )
  1. ,
  2. po akceptaci Podmínek Newsletteru a zaplacení přístupu k digitálnímu obsahu (v případě placeného přístupu).
 4. Přístup k Newsletteru včetně poskytovaných služeb a digitálního obsahu je umožněn okamžitě po uzavření Smlouvy
  1. .
  V případě
 5. neudělení přístupu
 6. je nutné uvedený nedostatek nahlásit poskytovateli služeb.
 7. Zákazník má právo využívat získaný digitální obsah pouze pro vlastní potřebu, a to v souladu s
 8. platnými právními předpisy.

 9. To znamená, že je zakázáno:
  1. sdílet předplacený obsah s jakýmikoliv dalšími osobami,
  2. dále jej prodávat nebo komerčně distribuovat a prodávat.
 10. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit poskytování služby zasílání novinek, pokud dojde k porušení ustanovení těchto Podmínek zasílání novinek.

§ 6 Autorská práva a licence

 1. Texty, fotografie, grafika, multimédia a ochranné známky dostupné v rámci Newsletteru jsou díly ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ze dne 4. února 1994 a podléhají právní ochraně.
 2. Autorská práva k výše uvedeným materiálům náleží poskytovateli služby nebo jinému subjektu, od kterého poskytovatel služby získal příslušnou licenci
 3. .
 4. Poskytovatel služeb může materiály používat i na základě jiného právního základu.
 5. Veškeré materiály zpřístupněné poskytovatelem služeb lze používat výhradně pro osobní potřebu, pokud strany nestanoví jinak.
 6. Není dovoleno materiály dále šířit, sdílet, ripovat nebo stahovat jakýmkoli způsobem nad rámec povoleného použití.
 7. V případě porušení zákazu uvedeného v tomto odstavci, včetně porušení autorských práv, je Poskytovatel služeb oprávněn požadovat po Objednateli náhradu škody a odškodnění.
 8. Objednateli může ve výše uvedeném ohledu vzniknout občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. K
 2. ukončení Smlouvy o poskytování služby přístupu k Newsletteru, včetně poskytování služby a digitálního obsahu ze strany Objednatele, může dojít s okamžitou účinností.
 3. Objednatel může Smlouvu ukončit pomocí jedné z následujících možností:
  1. kliknutím na tlačítko "Odhlásit se z
  odběru
 4. Newsletteru
  1. "/"Zrušit odběr"/"Odhlásit se" nebo analogické tlačítko
  2. kontaktovat Poskytovatele služeb za účelem ukončení
  Smlouvy.
 5. O
 6. d Smlouvy můžete odstoupit v případě nedodání digitálního obsahu nebo služby.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy se musíte zdržet používání digitálního obsahu nebo služby.

§ 8 Reklamace

 1. Zákazník může reklamovat nesprávné poskytnutí objednaných služeb.
 2. Zákazník má právo:
  1. požadovat uvedení do souladu se smlouvou
  2. podat prohlášení o snížení ceny (v případě placené služby
  )
  1. odstoupit od smlouvy
  .
 3. V
 4. ýše uvedenou reklamaci lze zaslat poštou na adresu Poskytovatele služby uvedenou v §1 nebo e-mailem na adresu info@scanidposter.pl
 5. . Poskytovatel služby se zavazuje na každou podanou reklamaci odpovědět do 14 dnů.
 6. Odpovědi budou zasílány pouze na uvedenou e-mailovou adresu.
 7. Pokud poskytovatel služeb na stížnost podanou klientem neodpoví do 14 dnů, považuje se stížnost za oprávněnou.

§ 9 Mimosoudní způsoby řešení stížností a reklamací

 1. Podrobné informace o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování reklamací a pravidla přístupu k těmto způsobům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, inspektorátů zemské obchodní inspekce a na internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Zákazník má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků:
  1. Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl.
  2. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění) s návrhem na řešení sporu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s prodávajícím.
  3. Zákazník je oprávněn obrátit se na zemského inspektora obchodní inspekce podle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění.
  4. ) s návrhem na zahájení zprostředkovatelského řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
  5. Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a Prodávajícím, přičemž může využít také bezplatnou pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

§ 10 Osobní údaje a cookies

 1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s pravidly uvedenými v obchodních podmínkách obchodu a zásadách ochrany osobních údajů. Podrobnější informace naleznete v
 2. tomto dokumentu.
 3. Zásady používání souborů cookie a dalších technologií naleznete v Zásadách používání souborů cookie obchodu.
 4. Podrobnější informace naleznete v tomto dokumentu.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 • Při používání Zpravodaje, včetně služby nebo digitálního obsahu, je zakázáno poskytovat informace protiprávní povahy nebo jednat způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy nebo porušuje osobnostní práva třetích osob.
 • Smírné řešení sporů a stížností v případě spotřebitele je možné prostřednictvím:
  1. obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud s návrhem na řešení sporu z uzavřené smlouvy;
  2. obrátit se na oblastního inspektora obchodní inspekce s návrhem na zahájení mediačního řízení o smírném ukončení sporu mezi klientem a poskytovatelem služby;
  3. obrátit se na okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenskou organizaci, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, s cílem získat pomoc ve věci smlouvy;
  4. využít platformu ODR (
  5. http://ec.
  6. europa.eu/consumers/odr) pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky.
 • P
 • oskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek ze závažných důvodů, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, pokud tyto změny nutí poskytovatele služby změnit i obsah těchto obchodních podmínek, zejména změny ustanovení občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů, zákona o poskytování elektronických služeb, jakož i na základě platných rozhodnutí UOKIK, PUODO nebo soudních rozhodnutí v rozsahu odpovídajícím vydaným rozhodnutím/objednávkám a v případě významné změny obchodních faktorů, pokud existuje příčinná souvislost mezi výše uvedenými V případě významné změny obchodních faktorů existuje příčinná souvislost mezi uvedenou změnou a změnou nákladů na poskytování služeb Poskytovatelem služeb.
 • Podrobné informace o změnách jsou uvedeny v zákoně o právech spotřebitelů.
 • Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí zejména obecně závazná ustanovení polského práva:
 • Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o právech spotřebitelů, Zákon o ochraně osobních údajů, Nařízení RODO.
 • Tyto předpisy jsou účinné od 1. 1. 2023.