§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže na Facebooku (dále jen "Soutěž") je DREZNER.PL Anna Drezner-Gajak, se sídlem ul. Zakładowa 13/25, 50-231 Wroclaw (dále jen "Pořadatel").
 2. Pořadatel je zřizovatelem výhry.
 3. Správcem osobních údajů poskytnutých účastníky Soutěže je Pořadatel.
 4. Poskytnutí osobních údajů je nepovinné, ale nezbytné pro účast účastníka v Soutěži.
 5. Osoby poskytující údaje mají právo k těmto údajům přistupovat, měnit je nebo je mazat.
 6. Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") vymezují podmínky Soutěže.
 7. Soutěž není vytvořena, spravována, podporována ani sponzorována společností Facebook
 8. .
 9. Facebook je ochranná známka registrovaná společností Facebook, Inc.
 10. Soutěž probíhá na webových stránkách www.facebook.com/scandiposter (dále jen "fanouškovská stránka").

§ 2 Účastníci soutěže

 1. Účastníky Soutěže mohou být pouze fyzické osoby, spotřebitelé ve smyslu § 221 občanského zákoníku , plně způsobilé k právním úkonům, které jsou uživateli a mají aktivní účet na Facebook.com; které souhlasily s těmito pravidly (dále jen "Účastník").
 2. Účastník prohlašuje, že
  1. je fyzickou osobou, která má plnou způsobilost k právním úkonům;
  2. se seznámil s obsahem těchto Pravidel a dobrovolně se účastní Soutěže;
  3. souhlasí a přijímá podmínky Pravidel, včetně obsahu týkajícího se postupu při převzetí výhry, a plně je akceptuje
  ;
  1. zavazuje se dodržovat ustanovení Pravidel, včetně předpisů Facebooku;
  2. souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely účasti v Soutěži
  ;
  1. je registrovaným uživatelem Facebooku;
  Soutěže
 1. se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora.

§ 3. Místo, čas a pravidla Soutěže

 1. Soutěž probíhá
 2. formou vyhlášení Soutěže (dále jen "soutěžní příspěvek") na sociální síti Facebook na profilu Pořadatele www.facebook.com/scandiposter
 3. . Soutěž trvá od 24. 11. 2019 od 13:00 hod. do 27. 11. 2019 do 13:00 hod.

§ 4 Výhra

 1. V
 2. Soutěži jsou vypsány čtyři ceny - pro osoby vybrané způsobem uvedeným v § 6.
 3. Výhrou (dále jen "Výhra") v Soutěži jsou plakáty značky Scandi Poster dostupné v internetovém obchodě www.scandiposter.pl.
 4. Každý výherce má nárok na jeden plakát ve velikosti a designu, který si vybral.
 5. Informace o Výhře budou součástí obsahu vyhlášení Soutěže zveřejněného na Facebooku, na profilu Scandi Poster - designové a minimalistické plakáty dostupné na www.facebook.com/scandiposter
 6. Výherce nemá právo na výměnu Výhry za hotovost nebo jiný typ výhry.
 7. Výherce se může Výhry vzdát, ale za to nemá nárok na peněžní ekvivalent ani jinou výhru.
 8. Organizátor má právo udělit jednomu Účastníkovi dvě nebo více Výher, pokud splní podmínky uvedené v § 6. odst. 3 Pravidel.
 9. Hodnota jedné Výhry je 39,99 - 200 PLN v závislosti na zvoleném designu a formátu plakátu.

§ 5 Pravidla účasti v soutěži

 1. Úkolem Účastníka soutěže je:
  1. vložení komentáře pod fotografii zveřejněnou Organizátorem v soutěžním příspěvku
  2. komentář by měl obsahovat návrh názvu/názvu plakátu prezentovaného na fotografii
  3. Účastník má možnost více komentářů ke všem fotografiím zveřejněným v soutěžním příspěvku
 1. Informace o soutěži budou k dispozici na Facebooku na adrese www.facebook.com/scandiposter
 2. Komentáře zveřejněné přímo pod soutěžním příspěvkem, nikoliv přímo pod fotografií, nebudou při určování vítěze soutěže brány v úvahu.

§ 6 Podmínky účasti v soutěži a získání výher

 1. Přístup do Soutěže je bezplatný a vyžaduje registraci na Facebooku.
 2. Pro účast v Soutěži je nutné akceptovat Pravidla a správně splnit všechny úkoly popsané v § 5. odst. 1 Pravidel.
 3. Organizátor udělí cenu tomu Účastníkovi, jehož jméno/název umístěný v komentáři nejlépe vystihuje charakter produktu (plakátu) prezentovaného na fotografii dle podmínek popsaných v § 5. odst. 1 Pravidel.
 4. Ze zveřejněných odpovědí vybere Organizátor výherce pro každou fotografii soutěžního příspěvku.
 5. Jméno a příjmení výherců Soutěže bude zveřejněno v komentáři k Soutěžnímu příspěvku na www.facebook.com/scandiposter do 3 pracovních dnů po skončení
 6. Soutěže
 7. .
 8. Výhry si může oceněný Účastník Soutěže vyzvednout pouze v případě, že do 36 hodin od vyhlášení výsledků Soutěže na Fanpage - www.facebook.com/scandiposter zašle soukromou zprávu s následujícími údaji:
  1. jméno a příjmení
  2. korespondenční adresa
  3. telefonní číslo
  4. e-mailová adresa
 1. Nezaslání zprávy uvedené v bodě.
 2. 6 nebo překročení povolené doby odezvy či zaslání nesprávných údajů má za následek ztrátu nároku Účastníka na výhru.
 3. Výhry udělené v Soutěži budou Účastníkům zaslány do 7 kalendářních dnů od obdržení údajů uvedených v bodě 6 Organizátorem.
 4. Výhry budou zaslány na náklady Organizátora prostřednictvím kurýrní služby inPost na adresu uvedenou Účastníkem.
 5. Udělené výhry nelze vyměnit za hotovost ani jiné předměty.
 6. Ocenění účastníci nemají právo vyhradit si konkrétní vlastnosti výher.

§ 7 Rozsah odpovědnosti pořadatele

 1. Organizátor
 2. neodpovídá za správnost a pravdivost údajů Účastníků soutěže, včetně nemožnosti doručení výher, z důvodů na straně Účastníka, zejména pokud Účastník neuvedl pravdivou poštovní adresu nebo pokud jsou uvedené údaje neúplné či neaktuální.
 3. Organizátor prohlašuje, že nekontroluje ani nesleduje obsah zveřejněný Účastníky z hlediska správnosti a pravdivosti, s výhradou opatření souvisejících s odstraněním porušení Pravidel nebo obecně závazných předpisů.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníky, jejichž jednání je v rozporu s právními předpisy nebo Pravidly a Pravidly a Pravidly Facebooku, zejména Účastníky, kteří:
  1. zveřejní obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy nebo Pravidly dostupnými na Facebooku (zejména obsahuje urážlivý obsah, a to jak textový, tak grafický);
  2. podniknou kroky s využitím účtu/profilu vytvořeného v rozporu s pravidly Facebooku; p
  rovádějí akce pomocí účtů/profilů
  1. třetích stran
  , které nejsou v souladu s pravidly Facebooku;
 5. zasahují do
  1. mechanismu soutěže;
  2. vytvářejí fiktivní účty/profily na Facebooku
 6. Pořadatel neodpovídá za případné poruchy datových komunikačních spojů, serverů, rozhraní, prohlížečů a platformy Facebook.
 7. Pořadatel neodpovídá za případné dočasné nebo trvalé zablokování stránky nebo aplikace na Facebooku.

§ 8 Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje
 2. Účastníků soutěže
 3. budou Organizátorem zpracovávány pouze za účelem provedení činností nezbytných pro řádný průběh soutěže.
 4. Osobní údaje Účastníků soutěže budou Organizátorem uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro průběh soutěže a předání výher oceněným Účastníkům soutěže.
 5. Účastníci soutěže mají právo nahlížet do zpracovávaných údajů a právo na jejich opravu a výmaz.
 6. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně pro účast v Soutěži je nutná registrace na Facebooku.
 7. Okamžikem
 8. vymazání údajů ztrácí uživatel možnost účastnit se Soutěže
 9. .

§ 9 Autorská práva

 1. Veškerá práva duševního vlastnictví k Soutěži náleží Organizátorovi. Účastí v Soutěži účastníci v žádném případě nezískávají žádná práva duševního vlastnictví. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat práva duševního vlastnictví k Soutěži, zejména:
  1. kopírovat, upravovat a elektronicky přenášet či jinak šířit mechanismus Soutěže nebo jeho části, jakož i jednotlivá díla a databáze, bez výslovného písemného souhlasu Správce;
  2. využívat Soutěž způsobem, který není v souladu s Pravidly nebo obecně závaznými právními předpisy
  .

§ 10 Stížnosti a oznámení o porušení předpisů

 1. Veškeré stížnosti týkající se způsobu realizace Soutěže podávají účastníci písemně v průběhu Soutěže, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne vydání Výher.
 2. Stížnost podaná po stanovené lhůtě nemá právní účinky
 3. .
 4. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu Účastníka a podrobný popis a zdůvodnění reklamace.
 5. Reklamaci je třeba zaslat e-mailem na adresu info@scandiposter.pl nebo doporučeně poštou na adresu Organizátora s poznámkou "Facebooková soutěž ze dne 24.11.2019"
 6. Reklamace budou projednány písemně do 30 dnů.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla nabývají účinnosti dne 24. 11. 2019 a zůstávají v platnosti do 27. 11. 2019.
 2. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku a další právní předpisy.
 3. Spory týkající se Soutěže a z ní vyplývající budou řešeny obecným soudem příslušným podle sídla Organizátora.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání.
 5. Informace o změnách budou zveřejněny na Fanpage.
 6. Pravidla Soutěže jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Organizátora: www.scandiposter.pl.